พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
           1.ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาแก่นักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
           2. พัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
           3. พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบที่ได้มาตรฐานการศึกษา
           4. จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ เน้นการพัฒนาพัฒนาความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
           5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ระบบข้อมูลสานสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
           6. ประสาน สนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
           1. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามาตรฐาน และส่งเสริมให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามรถพิเศษได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
           2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ
           3. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
           4. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษา พร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
           5. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           6. ครูทุกคนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
          7. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ