วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

           โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ  เป็นองค์กรในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม