ประวัติโรงเรียน
       
      โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2509 โดยมีนายบุญชู เครือแก้ว ได้อุทิศที่ดินจำนวน 6 ไร่ ติดกับวัดวิสิกสิวิทยาราม กรรมการศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรแบบ 001 จำนวน 4 ห้องเรียน ต่อมาได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันได้รื้อถอนไปสร้างเป็นอาคาร สปอ.ลาดยาว เนื่องจากในสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี คณะครูโดยการนำของครูใหญ่ นายจำเนียร พรหมบุตร นายมนัส กะระกล พร้อมด้วยกรรมการการศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ เนื้อที่ 16 ไร่ ราคา 15,000 บาท ในปี พ.ศ.2520 ซึ่งห่างจาก โรงเรียนเดิม 500 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านตลุกข่อยน้ำ และเปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2540 ได้รับการอนุมัติเปิดสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 24 คน มีนายสมชาย  อ่อนมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกจำนวน 22 คน หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
        ตั้งปจัจุบัน  หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60150  โทรศัพท์ 0-5629-4155 website : http://www.taluk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่  17 ไร่ - ตารางวา  เขตพื้นที่บริการคือหมู่ที่ 4, 6, 12 และ 14